تبلیغات

اگر لینکها باز نمیشوند برای رفع این مسئله بالای ایمیل گزینه  not spam یا not jank رو بزنید. بعد از آن به InBox بروید تا همان ایمیل را بدون مشکل در آنجا ببینید.

ارسال شده توسط آلفا سندر

AlphaGroup20@yahoo.com